Potrafimy już tworzyć podstawowe struktury danych, wiemy też jak zalogować informację przy użyciu Balloga. Czas więc przejść do kolejnego kroku i dowiedzieć się w jaki sposób możemy przeprocesować dane zewnętrzne w ABAPie. Weźmy na przykład taki plik .csv, z którego chcielibyśmy przenieść do tabeli:

employees Pobierz

Procedura jest ogólnie będzie dość prosta – jedną tabelkę już przecież mamy. Nasz program będzie potrafił:

 • wczytać dane od użytkownika,
 • wprowadzić nowe wpisy od użytkownika do bazy ,
 • wprowadzić wpisy z serwera aplikacji do bazy.

Fajnie byłoby aby program był tak dynamicznie napisany, że nie będziemy musieli go zmieniać nawet jeżeli będziemy chcieć „wpisać” dane do tabeli określonej w pierwszej kolumnie naszego pliku. Jeżeli otworzymy zbiór danych, zobaczymy że prezentują się one następująco:

Uwaga, w tym artykule przedstawiam dwa ważne rozdziały: operacje na plikach i programowanie obiektowe. Jeśli niektóre rozwiązania są dla Ciebie niejasne, bądź też chcesz dowiedzieć się więcej to zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą: https://saponit.pl/kurs-abap/

Tworzymy dodatkową tabelę

Pierwszą kolumną w pliku csv oznaczona jest nazwa tabeli do której chcemy wpisać dane. Dwie kolejne zawierają dane które chcemy do podanych tabel wpisać. Potrzebujemy zatem poza tabelką ZEMPLOYEES jeszcze tabelę ZSALARIES. Możemy ją szybko utworzyć w eclipse:

@EndUserText.label : 'Employees salaries'
@AbapCatalog.enhancementCategory : #NOT_EXTENSIBLE
@AbapCatalog.tableCategory : #TRANSPARENT
@AbapCatalog.deliveryClass : #A
@AbapCatalog.dataMaintenance : #LIMITED
define table zsalaries {
 key id : char3 not null;
 amount : integer64; }

Tabele mamy gotowe, fajnie byłoby gdybyśmy mogli nie tylko używać plików pobranych od użytkownika, ale również tych które są dostępne na app serwerze. O tym ostatnim jeszcze nie pisałem w żadnych z poprzednich poradników. Nowością jest tu transakcja al11, która służy w NetVeawer do przechowywania plików. Można powiedzieć, że jest ona odpowiednikiem windowsowego explorera, widać w niej foldery odpowiadające tym faktycznie umieszczonym na dysku twardym wirtualnej maszyny:

Dostęp do plików z poziomu ABAPa odpowiada dostępowi z poziomu systemu operacyjnego. Jest to o tyle ważne, że jeżeli używamy Windowsa to wielkość znaków w ścieżce do pliku nie ma znaczenia, natomiast w przypadku Linuxa jest odwrotnie. Nasz serwer aplikacji zainstalowany jest na maszynie z Linuxem, natomiast serwer prezentacji (czyli SAP GUI) możemy mieć zainstalowany na dowolnym systemie operacyjnym, np. Windows. Nasz development będzie składać się z dwóch klas i raportu służącego do uruchomienia. Wykorzystamy tutaj dziedziczenie, czyli jedną z zalet programowania obiektowego. Jeżeli chcielibyśmy przedstawić klasy graficznie wyglądałoby to następująco:

Klasa po której będziemy dziedziczyć

 1. Zacznijmy od eclipse i stwórzmy pierwszą klasę ZCL_FILE. Po pierwsze musimy zadeklarować potrzebne typy danych:
CLASS zcl_file DEFINITION
 PUBLIC
 CREATE PUBLIC .
 
 PUBLIC SECTION.
 
  TYPES t_string_tab TYPE string.
  TYPES tt_string_tab TYPE STANDARD TABLE OF t_string_tab.
 
  METHODS insert_to_table
   IMPORTING iv_table_name TYPE string
        it_table   TYPE STANDARD TABLE.
 
 PROTECTED SECTION.
  METHODS process_table
   IMPORTING is_line_to_insert TYPE t_string_tab
   EXPORTING et_processed_data TYPE tt_string_tab
        ev_table_name   TYPE string.
 
 PRIVATE SECTION.
 
ENDCLASS.

Określamy najpierw własne typy: strukturę zwierającą tylko stringi i tabelę do niej. W sekcji publicznej tworzymy również dwie metody. Pierwsza z nich ma za zadanie wpisać nasze dane do tabeli, natomiast druga jest odpowiedzialna za odczytanie przekazanej lini z tabeli i określenia do jakiej tabeli wpis powinien trafić.

 1. Implementacja:
CLASS zcl_file IMPLEMENTATION.
 
 METHOD insert_to_table.
  "deklarujemy tabele stringów
  DATA:lt_tab TYPE tt_string_tab.
  "oraz dwie referencje, do danych i do opisu struktury
  DATA:
   lr_str TYPE REF TO data,
   lr_strd TYPE REF TO cl_abap_structdescr.
  "tworzymy sobie referencje
  CREATE DATA lr_str TYPE (iv_table_name).
  "i przypisujemy ją do field-sybolu
  ASSIGN lr_str->* TO FIELD-SYMBOL(<ls_str>).
  "pobieramy refernecję do opisu naszej struktury na podstawie field-symbolu
  "(można było również pobrać ją po nazwie)
  lr_strd ?= cl_abap_tabledescr=>describe_by_data_ref( lr_str ).
  "wykonujemy petle po wszytskich komponentach naszej struktury
  "(w przypadku zemployees będzie tu:ID,NAME,LAST_NAME)
  LOOP AT lr_strd->components ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_comp>).
   "każdy z komponentów przypisujemy do zmiennej
   ASSIGN COMPONENT <ls_comp>-name OF STRUCTURE <ls_str> TO FIELD-SYMBOL(<lv_comp>).
   "z odczytanej lini z danymi bierzemy odpowiednią wartość, o takiej samej kolejności
   "jak ta odczytana z kompnentu
   "(w przypadku naszego pliku pierwsze będzie tu: JNO ")
   ASSIGN it_table[ sy-tabix ] TO FIELD-SYMBOL(<ls_ctab>) .
   "do struktury przypisujemy dane z odczytanej lini, teraz nasze dane
   "powinny być w poprawnym typie w <ls_str>
   <lv_comp> = <ls_ctab>.
  ENDLOOP.
  "wpisujemy dane do tabeli w bazie danych
  MODIFY (iv_table_name) FROM <ls_str>.
  "jeśli wystąpi błąd, zwróć wiadomość
  IF sy-subrc = 2.
   MESSAGE 'Error occured while modify' TYPE 'E'.
  ENDIF.
 ENDMETHOD.
 
 
 METHOD process_table.
  "podziel linie po przecinku tak żeby powstała z nich tabela
  SPLIT is_line_to_insert AT ',' INTO TABLE DATA(lt_split).
  "wybierz pierwszą wartość, która opisuje tabelę do której
  "trafią dane
  DATA(lv_tab_name) = lt_split[ 1 ].
  "usuwany tą wartość z tabeli
  DELETE lt_split INDEX 1.
  et_processed_data = lt_split.
  ev_table_name = lv_tab_name.
 ENDMETHOD.
ENDCLASS.

Jeżeli mimo opisu nie do końca rozumiesz co dzieje się w kodzie to się nie przejmuj. Jak program będzie już gotowy po prostu przedebugguj się przez niego.

Obsługa plików z serwera aplikacji

Zacznijmy od umieszczenia pliku na serwerze aplikacji. Jak wspominałem wcześniej w al11 możemy zobaczyć pliki w tym samym miejscu w którym widać je z poziomu systemu operacyjnego. Możemy więc przenieść je tam za pomocą ssh i nadając im uprawnienia dla npladm, lub użyć modułu funkcyjnego ARCHIVFILE_CLIENT_TO_SERVER. Ważne jest aby koniecznie przed wprowadzaniem danych zaznaczyć flagę Uppercase/Lowercase.

Następnie w path podajemy ścieżkę do pliku na naszym systemie operacyjnym (w Windows będzie ona zaczynać się prawdopodobnie od C:), natomiast w targetpath ścieżkę w której chcemy zapisać plik na serwerze aplikacji. Następnie uruchamiamy modół i sprawdzamy czy plik faktycznie znajduje się w katalogu /usr/sap/NPL/D00/work/.

Jeżeli dwa razy klikniemy w plik powinniśmy zobaczyć jego zawartość:

 1. Przejdźmy teraz do definicji klasy ZCL_FILE_SERVER
CLASS zcl_file_server DEFINITION
INHERITING FROM zcl_file
 PUBLIC
 FINAL
 CREATE PUBLIC.
 PUBLIC SECTION.
  METHODS constructor
   IMPORTING iv_path TYPE string.
 
  METHODS process_server_data.
  METHODS: get_ov_path RETURNING VALUE(r_result) TYPE string,
   set_ov_path IMPORTING iv_ov_path TYPE string.
 
 PROTECTED SECTION.
 PRIVATE SECTION.
  DATA: ov_path TYPE string.
ENDCLASS.

Klasa dziedziczy po klasie ZCL_FILE i dlatego potrzebujemy INHERITING FROM. Po naszej klasie nie będzie można dziedziczyć, dlatego posiada dopisek „final”. Wewnątrz klasy tworzymy prywatny parametr path, który odczytać możemy za pomocą gettera a zapisać za pomocą settera. Jest to zgodne z zasadami programowania obiektowego, i umożliwia nam stworzenie np. dodatkowej walidacji w setterze gdzie możemy sprawdzić czy nasza ścieżka zawiera charakterystyczne znaki jak np. „/”. Do parametru prywatnego nie mamy dostępu zarówno z poziomu obiektu klasy, jak i w przypadku dziedziczenia. Implementacja będzie wyglądać następująco:

CLASS zcl_file_server IMPLEMENTATION.
 
 METHOD constructor.
  "konstruktor jest wywoływany podczas tworzenia obiektu i ustawia argument klasy
  "ov_path przy użyciu settera
  "zgodnie z wymaganimi musimy zawsze wywołać konstruktor nadrzędny, który mimo
  "tego że nie jest przez nas zadeklarowany to niejawnie istnieje
  super->constructor( ).
  set_ov_path( iv_ov_path = iv_path ).
 ENDMETHOD.
 
 METHOD process_server_data.
  "tworzymy strukturę typu string
  DATA ls_data TYPE t_string_tab.
  "pobieramy ścieżkę do pliku z atrybutu ov_path
  DATA(lv_path) = get_ov_path( ).
  "otwieramy nasz plik z danymi do odczytu w trybie tekstowym
  OPEN DATASET lv_path FOR INPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
  "jeśli pojawi się błąd, pokaż wiadomość o błędzie
  IF sy-subrc <> 0.
   MESSAGE 'Can not open file for read' TYPE 'E'.
   EXIT.
  ENDIF.
  DO.
   "czytaj plik linia po linii
   READ DATASET lv_path INTO ls_data.
   "jeśli wystąpił błąd to plik prawdopodobnie został już odczytany do końca
   IF sy-subrc <> 0.
    EXIT.
   ENDIF.
   "wywołaj metodę process_table z ZCL_FILE (dziedziczymy ją)
   "do tabeli wyeksportuj linie z naszego pliku i pobierz
   "danę oraz tabele do ktorej należy je wpisać.
   process_table(
    EXPORTING
     is_line_to_insert = ls_data
    IMPORTING
     et_processed_data = DATA(lt_ctab)
     ev_table_name   = DATA(lv_tab) ).
   "wywołaj metodę insert_to_table z ZCL_FILE (dziedziczymy ją)
   "do tabeli wyeksportuj dane, oraz nazwę tabeli
   "do której należy je wpisać
   insert_to_table(
    EXPORTING
     iv_table_name  = lv_tab
     it_table    = lt_ctab ).
  ENDDO.
  "jeśli wszystko poszło ok, wyświetl komunikat o błędzie
  MESSAGE 'Processing succesfull' TYPE 'S'.
 ENDMETHOD.
 
 METHOD get_ov_path.
  r_result = me->ov_path.
 ENDMETHOD.
 
 METHOD set_ov_path.
  me->ov_path = iv_ov_path.
 ENDMETHOD.
 
ENDCLASS.

Raport uruchamiający przetważanie

Finalnie możemy przejść do stworzenia raportu który będzie odpowiedzialny za uruchamianie naszej implementacji:

REPORT zload_data.
 
PARAMETERS:
 pa_path TYPE dxfields-longpath LOWER CASE,
 pa_sapp RADIOBUTTON GROUP rb1 USER-COMMAND gr1 DEFAULT 'X',
 pa_sagu RADIOBUTTON GROUP rb1.
 
"Obsługa evetu który umożliwia nam wyświetlenie menu z pomocą we wprowadzeniu
"ściezki do parametru path
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR pa_path.
 
 DATA(lv_loc) = SWITCH dxfields-location( pa_sapp
                      WHEN abap_true THEN 'A'
                      WHEN abap_false THEN 'P' ).
 
 CALL FUNCTION 'F4_DXFILENAME_TOPRECURSION'
  EXPORTING
   i_location_flag = lv_loc
   i_path     = pa_path
  IMPORTING
   o_path     = pa_path
  EXCEPTIONS
   rfc_error    = 1
   error_with_gui = 2
   OTHERS     = 3.
 IF sy-subrc &lt;> 0.
  MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
        WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
 ENDIF.
 
AT SELECTION-SCREEN.
 IF sy-ucomm &lt;> 'GR1' AND pa_path IS INITIAL.
  MESSAGE 'File path is required' TYPE 'E'.
 ENDIF.
 
START-OF-SELECTION.
 
 DATA: lt_tab TYPE zcl_file=>tt_string_tab.
 
 IF pa_sagu = abap_true.
  "tworzymy nowy obiekt
  DATA(lobj_app_server) = NEW zcl_file_gui( ).
  "chcemy znać powód dla którego nie możemy zauploadować pliku
  "z GUI, dlatego EXCEPTIONS są odkomentowane w całości
  cl_gui_frontend_services=>gui_upload(
  EXPORTING
  filename        = CONV #( pa_path )
  CHANGING
  data_tab        = lt_tab
  EXCEPTIONS
  file_open_error     = 1
  file_read_error     = 2
  no_batch        = 3
  gui_refuse_filetransfer = 4
  invalid_type      = 5
  no_authority      = 6
  unknown_error      = 7
  bad_data_format     = 8
  header_not_allowed   = 9
  separator_not_allowed  = 10
  header_too_long     = 11
  unknown_dp_error    = 12
  access_denied      = 13
  dp_out_of_memory    = 14
  disk_full        = 15
  dp_timeout       = 16
  not_supported_by_gui  = 17
  error_no_gui      = 18
  OTHERS         = 19 ).
 
  IF sy-subrc &lt;> 0.
   MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
         WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
  "uruchamiamy metodę process_gui_data i przekazuemy dane wczytane z GUI
  lobj_app_server->process_gui_data( lt_table = lt_tab ).
 ELSE.
  "tworzymy obiekt i przekazujemy wymagne dane do konstruktora
  DATA(lobj_file_server) = NEW zcl_file_server( iv_path = CONV #( pa_path ) ).
  "uruchamiamy metodę do przetwarzania danych z serwera apikacji
  lobj_file_server->process_server_data( ).
 ENDIF.

 

Text elementy do raportu powinny wyglądać następująco:

Finalnie powinniśmy mieć trzy nowe klasy i raport oraz dwie tabele i plik widoczny w al11:

Przed uruchomieniem programu tabele powinny być puste, natomiast po jego uruchomieniu powinny wypełnić się danymi:

W tej lekcji to już wszystko. Jeśli plik przeprocesował się poprawnie, wpisy w obu tabelach powinny pojawić się natychmiast po uruchomieniu. Pliki utworzone podczas tej lekcji możecie znaleźć też na githubie:

https://github.com/pawelwiejkut/abap_operacje_na_plikach.git